TIN NGÀNH DỊCH THUẬT

 

 

 

CÔNG TY DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP VNC

 

BẢN QUYỀN © 2013 - 2016 CÔNG TY DỊCH THUẬT VNC

 • ĐỊA CHỈ: 48/2 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
 •  
 • ĐIỆN THOẠI: 086 678 0914 - 0979 65 44 87
 •  
 • EMAIL: vnctrungtam@gmail.com
 •  
 • WEBSITE: http://dichthuatvnc.com

 

 

“VNC sẽ thực hiện GIAO NHẬN TÀI LIỆU tận nơi của Qúy Khách tại các quận Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp”

 

Liên hệ: 0979 65 44 87 để được GIAO NHẬN TÀI LIỆU

 

GIỜ LÀM VIỆC

 

 • Sáng từ 8 giờ – 12 giờ và 13 giờ – 18 giờ (Thứ hai đến Thứ bảy)
 • Sáng từ 8g - 12g (chủ Nhật)
Sắp xếp theo:
Đặc điểm ngữ pháp của tiếng Trung

Mặc dù thường được coi là ngôn ngữ duy nhất với lý do văn hoá, trên thực tế mức độ đa dạng giữa các vùng khác nhau có thể sánh với sự đa dạng của các ngôn ngữ Rôman. Tuy vậy, tất cả mọi người nói các thứ tiếng Trung Quốc khác nhau đều dùng chung một dạng văn viết thống nhất có từ đầu thế kỷ 20 là bạch thoại (nghĩa là thứ tiếng bình dân dựa trên tiếng Quan Thoại) dùng gần như cùng một bộ chữ Trung Quốc.

Những cái nhìn tổng quan về thị trường dịch thuật ở Việt Nam

Theo ước tính hiện nay, thị trường dịch thuật ở Việt Nam đạt khoảng 100 triệu USD/năm, một con số khá khiêm tốn so với 14 tỷ USD/năm của thế giới. Và phần lớn trong con số 100 triệu USD ấy thuộc về các công ty nước ngoài. Vậy, lý do nào dẫn tới hiện trạng này và các công ty dịch thuật Việt Nam chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong con số đó ?

Hỏi về công chứng dịch thuật

Hỏi về công chứng dịch thuật lý lịch tư pháp, Em cần làm bản sao bằng tiếng Anh học bạ và bằng tốt nghiệp THPT dịch sang tiếng anh để đi du học. Có thể làm ở đâu và phí là bao nhiêu? Và những giấy tờ nào cần sang tiếng anh khi đi du học.

Tổng hợp các bài viêt tiếng anh về dịch thuật hút mỡ (đã dịch)

Hút mỡ bụng tiếng anh là gì?

Hút mỡ bụng là gì hay hút mỡ bụng tiếng anh là gì là câu hỏi và thắc mắc của khá nhiều khách hàng với mong muốn được tìm hiểu cũng như có cái nhìn khái quát nhất về dịch vụ thẩm mỹ siêu ưu việt này. Hút mỡ bụng tiếng anh là Abdominal liposuction

Xem thêm chi tiết về công nghệ hút mỡ

hút mỡ az

Sau đây dịch thuật VNC xin dịch thuật 1 số bài viết về hút mỡ bụng - Abdominal liposuction hay 1 số nơi còn gọi là belly liposuction surgery

5 Things You Need to Know About Stomach Liposuction

5 những điều bạn cần biết về hút mỡ bụng

If you’re unhappy about fat deposits around your stomach that won’t surrender to diet or exercise, you have plenty of company. Liposuction is now the most popular form of cosmetic surgery in the United States, with 396,048 procedures performed in 2015, according to the American Society for Aesthetic Plastic Surgery. While there’s no magic wand to make jiggly belly fat go away, liposuction may offer a solution for love handles and other unwanted forms of flab. If you’re considering liposuction for your stomach, here are five things you need to know to make an informed decision.

Nếu bạn không hài lòng về tích tụ chất béo xung quanh dạ dày của bạn sẽ không đầu hàng với chế độ ăn hoặc tập thể dục, bạn có rất nhiều công ty. Hút mỡ là bây giờ các hình thức phổ biến nhất của phẫu thuật thẩm Mỹ tại Hoa Kỳ, với các 396,048 thủ tục thực hiện trong năm 2015, theo Hiệp hội Mỹ cho nhựa phẫu thuật thẩm Mỹ. Trong khi không có cây đũa thần để làm cho khuôn dân

1. What Stomach Liposuction Does

1 lão hóa mang đến

Aging brings on a general redistribution of body fat, especially around the middle. For women, childbirth can leave behind a roll of stubborn and unsightly belly fat. And, of course, genetics count for a lot, too. But when it comes to liposuction, not all fat is created equal. Fat that’s resistant to diet and exercise is usually subcutaneous fat, which lies beneath the skin and on top of the abdominal muscle wall. The good news is that’s what liposuction is intended to remove. Liposuction can remove pockets of flab, recontour your middle and improve your shape.
 
Lão hóa mang lại trên một tái phân phối chung của cơ thể chất béo, đặc biệt là khoảng giữa. Đối với phụ nữ, sinh nở có thể để lại đằng sau một cuộn mỡ bụng bướng bỉnh và khó coi. Và, tất nhiên, di truyền học đếm cho rất nhiều, quá. Nhưng khi nói đến hút mỡ, chất béo không phải tất cả được tạo ra bằng nhau. Chất béo có khả năng chống chế độ ăn uống và tập thể dục là mỡ thường dưới da, nằm dưới da và trên đầu trang của các bức tường bụng cơ bắp. Các tin tốt là hút mỡ gì được dự định để loại bỏ. Hút mỡ, có thể loại bỏ túi của flab recontour giữa của bạn và cải thiện hình dạng của bạn.
 
 
2. What Stomach Liposuction Doesn’t Do
 
2. hút mỡ bụng hút mỡ không làm
 
Although liposuction is used to get rid of fat, it’s not a weight-loss solution. Liposuction works best on deposits of fat that are concentrated in particular areas and resistant to exercise, particularly around the stomach, thighs, hips and buttocks. You might lose a little weight, but it’s not likely to be significant. Liposuction also won’t fix a bulging stomach that’s caused by weakness in the abdominal wall, and it won't tighten loose skin. For toning and flattening the abdominal area, however, liposuction is sometimes combined with abdominoplasty, also known as a tummy tuck, in which fat is removed from the belly, the muscle wall repaired and excess skin removed.
 
Mặc dù được sử dụng để loại bỏ chất béo, nó không phải là một giải pháp giảm cân. Hút mỡ làm việc tốt nhất trên tiền gửi của chất béo mà tập trung đặc biệt khu vực và khả năng chịu để tập thể dục, đặc biệt là quanh bụng, đùi, hông và mông. Bạn có thể mất một lượng ít, nhưng nó có thể không phải là đáng kể. Hút mỡ cũng sẽ không sửa chữa một bụng phồng lên là do sự yếu kém trong các bức tường bụng, và nó sẽ không thắt chặt da chùng. Cho toning và dẹt vùng bụng, Tuy nhiên, hút mỡ là đôi khi kết hợp với bụng, cũng được biết đến như một bụng, trong đó chất béo được lấy ra từ bụng, bức tường cơ sửa chữa và vượt quá da bị loại bỏ.
 
3. How Stomach Liposuction Is Done
 
3. cách làm hút mỡ bụng
 
A technique called “tumescent liposuction" is the most common method for removing fat around the stomach, buttocks, thighs and ankles. It’s also considered the safest. “Tumescent” means that large amounts of buffered salt water are injected into fatty tissue beneath the skin. The doctor makes a cut in the fatty area to be treated, then inserts beneath the flesh a strawlike tube called a cannula that is attached to a vacuum. At the end of the cannula is a stiff wand. The doctor moves it back and forth in rapid motions to loosen fat. The procedure takes 45 minutes to two hours, with a recovery time of up to two weeks. The full effect of liposuction is seen six to 12 weeks after the procedure is performed. After the procedure, the area is bandaged and the patient must wear a compression garment for one to two weeks. Pain and bruising may last up to two weeks, and swelling may last for two weeks to two months.
 
Một kỹ thuật được gọi là "tumescent hút mỡ ' là phương pháp phổ biến nhất để loại bỏ chất béo xung quanh dạ dày, Mông, đùi và chân. Nó cũng coi là an toàn nhất. "Tumescent" có nghĩa là một lượng lớn nước muối buffered được tiêm vào các mô mỡ dưới da. Bác sĩ làm cho một cắt giảm diện tích mỡ được điều trị, sau đó chèn dưới xác thịt một ống ban gọi là một được đính kèm với một chân không. Ở phần cuối của được là một cây đũa phép cứng. Bác sĩ di chuyển nó trở lại và ra trong các chuyển động nhanh chóng để nới lỏng các chất béo. Thủ tục phải mất 45 phút đến hai giờ, với một thời gian phục hồi lên đến 2 tuần. Hiệu ứng đầy đủ của hút mỡ là thấy sáu đến 12 tuần sau khi các thủ tục được thực hiện. Sau khi phẫu thuật, các khu vực bandaged và bệnh nhân phải đeo may mặc nén một hoặc hai tuần. Đau và bầm tím có thể kéo dài đến hai tuần, và sưng có thể kéo dài hai tuần đến hai tháng.
 
4. Who Can Perform Liposuction
 
4. những người có thể thực hiện hút mỡ
 
Any licensed physician can perform liposuction, but it’s usually performed by plastic surgeons and dermatologists in their offices with local anesthesia, though it may be performed in a hospital under general anesthesia. No special training is required, though some doctors’ professional associations recommend it. When choosing a doctor, you may want to consider whether they have had specific training for liposuction and how many they have performed.
 
Bất kỳ bác sĩ được cấp phép có thể thực hiện hút mỡ, nhưng nó thường được thực hiện bởi bác sĩ phẫu thuật nhựa và bác sĩ da liễu tại văn phòng của họ với gây mê địa phương, mặc dù nó có thể được thực hiện tại bệnh viện theo mê. Không có đào tạo đặc biệt là cần thiết, mặc dù Hiệp hội nghề nghiệp một số bác sĩ khuyên bạn nên nó. Khi lựa chọn một bác sĩ, bạn có thể muốn xem xét cho dù họ đã có các đào tạo cụ thể để hút mỡ và bao nhiêu họ đã thực hiện.
 
5. Fat Never Sleeps
5. chất béo không bao giờ ngủ
 
Although the removed fat cells are unlikely to grow back, body fat has been shown to return to preliposuction levels within a year after the surgery, particularly returning to the abdominal area. Researchers believe the body compensates for the rapid fat loss by putting on more fat. In a trial of 34 women published in the September 2012 edition of the journal “Obesity,” the cosmetic benefits of liposuction were lost after one year. A later study, however, suggested that recurrence of belly fat can be avoided by exercise.
 
Mặc dù bị loại bỏ các tế bào chất béo có khả năng phát triển trở lại, cơ thể chất béo đã được hiển thị để trở về mức độ preliposuction trong vòng một năm sau khi phẫu thuật, đặc biệt là quay trở lại vùng bụng. Các nhà nghiên cứu tin rằng cơ thể bù đắp cho mất chất béo nhanh chóng bằng cách đặt trên nhiều chất béo. Trong một thử nghiệm của phụ nữ 34 được công bố trong Ấn bản tháng 9 năm 2012 của tạp chí "Béo phì", những lợi ích thẩm Mỹ hút mỡ bị mất một năm sau. Một nghiên cứu sau này, Tuy nhiên, đề nghị tái phát của mỡ bụng có thể tránh được bằng cách tập thể dục.
 
Đừng quên xem thêm về bài viết hút mỡ không phẫu thuật tốt nhất Việt Nam
Giáo viên tiếng Anh “than thở” học nâng chuẩn

Thiếu thời gian cùng với tâm lý… đi học lại, không ít giáo viên tiếng Anh tại TPHCM khá e ngại tham gia vào chương trình bồi dưỡng để đạt đến trình độ B2 của khung tham chiếu ngôn ngữ Châu Âu.

Khi học Anh Văn nên học giọng Anh hay giọng Mỹ?

Nếu bạn có kế họach định cư tại nước nào thì nên học giọng chuẩn nước đó. Chúng tôi nói giọng chuẩn vì trong một đất nước nói tiếng Anh cũng có rất nhiều giọng địa phương khác nhau.

Nghề dịch thuật viên ra đời như thế nào?

 Thời còn xa xưa, cả nhân loại chỉ nói chung một thứ tiếng. Rồi một ngày, con người bàn nhau xây một cái tháp cao đến tận trời gọi là tháp Babel. Cái tháp cứ cao, cao mãi, gần chạm tới mây xanh. Thượng đế thấy vậy lo ngại vô cùng. Ngài nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng tìm ra được một cách. Thượng đế hóa phép khiến cho con người nói những thứ tiếng khác nhau. Vậy là họ không còn hiểu được nhau nữa. Tháp Babel mãi mãi dang dở.

Tên viết tắt của các quốc gia trên thế giới

Tên viết tắt của các quốc gia trên thế giới

Phương pháp học tiếng Hàn nhanh giỏi cho người mới bắt đầu

Có rất nhiều phương pháp học tiếng Hàn. Tùy theo cách học và điều kiện của mỗi người mà sẽ có những phương pháp riêng phù hợp và hiệu quả. Dưới đây là chia sẻ những kinh nghiệm về những vấn đề cơ bản nhất đối với người mới học tiếng Hàn.

NGHIÊN CỨU VỀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM ĐIỆU TÍNH TIẾNG VIỆT ĐẾN VIỆC PHÁT ÂM TIẾNG PHÁP - Phần II

Bài báo trình bày tóm tắt những ý kiến chính của các nhà ngôn ngữ học về tầm quan trọng của đặc điểm điệu tính trong việc học một ngôn ngữ. Sau đó, bài báo trình bày nghiên cứu về những ảnh hưởng của đặc điểm điệu tính tiếng Việt đến việc học tiếng Pháp. Kết quả của nghiên cứu cho thấy đặc điểm điệu tính tiếng Việt gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tiếng Pháp. Cùng với nghiên cứu, bài báo còn nêu lên một số phương pháp học và sửa lỗi phát âm nhằm giúp sinh viên học tiếng Pháp tốt hơn. Dịch thuật tiếng pháp

Dịch tài liệu tiếng campuchia

Dịch tài liệu tiếng Campuchia tại TPHCM, Công ty dịch thuật VNC chuyên dịch tài liệu tiếng Campuchia chất lượng nhất tại TPHCM. Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ công tác dịch thuật phiên dịch tiếng Campuchia hàng đầu tại Sài Gòn, chúng tôi sẽ mang tới cho quý khách những bản dịch chất lượng nhất.

 

Kinh nghiệm học tiếng Trung Quốc cho người mới bắt đầu

Hiện nay có rất nhiều người học tiếng Trung với những mục đích khác nhau: học để tìm việc, học để phục vụ kinh doanh, học để phục vụ công tác nghiên cứu, học để đi tham quan du lịch... Có xác định được mục đích học tập mới có quyết tâm vượt khó để đạt tới mục đích ấy.

 

Sinh viên 20 trường Đại học thử sức với dịch thuật ngoại giao

Chung kết cuộc thi “Thử sức cùng Cabin” của câu lạc bộ Thời sự Quan hệ Quốc tế (IRnews) đã diễn ra ngày 22/5 với sự thắng thế của đơn vị chủ nhà Đại học KHXH&NV  TP.HCM.
“Lễ tân Ngoại giao và dịch Cabin trong hội nghị Quốc tế” là chủ đề của chương trình “IRNews Cabin Cabin”. Đây là nơi sinh viên có cơ hội hòa nhập vào môi trường “Hội nghị Quốc tế giả định”.

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính.

Thủ tục và thời gian giải quyết...

(Theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND ngày 16/7/2007 của UBND thành phố về triển khai Nghị định số 79/2007/NĐ-CP)DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

 • Ari-france-dichthuatvnc
 • khach hang pepsi
 • Apple
 • bayer
 • image2
 • image1
 • image3
 • Godrej
 • HTC
 • Hewlett-Packard
 • Palm
 • Sony
 • Thai Airway
 • Lotte
 • Phú Mỹ Hưng
 • Bosch
 • Shiseido
 • Vilube - Khách hàng VNC
 • Tập đoàn Hưng Thuận
 • Ari Thai khách hàng VNC